Close

Kjøretimene

Slik gjennomføres kjøretimene

Kjøretimene varer i 45 minutter og går fra tiden du setter deg inn i bilen til du forlater den igjen. Dvs. at i timen er det medregnet planlegging av timen, tilbakemelding og bestilling av ny time. Vi henter og bringer i nærmiljøet, men noen ganger er det lurt å møtes andre steder for å utnytte timen bedre med hensyn til hva det skal øves på.

 

Avbestilling av timen må foregå senest kl 12 en virkedag før timen skal kjøres, dvs at hvis du har time på mandag må den avbestilles senest fredagen før. For sent avbestilt time må betales i sin helhet.

Hele opplæringen er delt opp i 4 ulike deler!

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs. Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan fylles fra eget kjøretøy trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen.

Eleven skal:

 • ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
 • ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
 • ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, og om økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikuhell
 • ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav
 • kunne gjøre seg klar for kjøring
 • kunne sette i gang, og stanse i variert terreng
 • kunne gire, styre, akselerere og brems i variert terreng
 • kunne rygge, vende og parkere,
 • kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 • kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

  Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med 7-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

Trinn 3

Trafikal opplæring. Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kjøring tydelig, sikkert og selvsstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.

Eleven skal:

gjøre rede for trafikksystemet, trafikkantgrupper og interessemtsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv

gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering

gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkjøring

ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

ha bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted- og bymiljø

ha presis kjøreteknikk på høyhastighetsveg

kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på bane i samsvar med § 11-6 i forskriftom trafikkopplæring og førerprøve og § 11-7 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Kurset gjennomføres mot slutten av opplæring i trinn 3. Unntaksvis kan kurset gjennomføres i tilknytning til deler av den avsluttende opplæringen i trinn 4, jf. § 11-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve, hvis det er fordelaktig for eleven. Det skal særlig tas hensyn til den totale undervisningsbelastningen og elevens læringsutbytte når det gjøres unntak fra hovedregelen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5 i forskrift om trafikkopplæringen og førerprøve.

 

Trinn 4

Avsluttende opplæring. Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet. 

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med § 11-8 og 11-9 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve, og i tillegg ha tilstrekkelig øving.

Hovedmål klasse B

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.